A. TÓM TẮT KIẾN THỨC

Điểm có thể thuộc đường thẳng, có thể không thuộc đường thẳng.

  • Ký hiệu A ∈ a, được hiểu là:
    • Điểm A thuộc đường thẳng a, hoặc điểm A nằm trên đường thẳng a, hoặc:
    • Đường thẳng a đi qua điểm A hoặc đường thẳng a chứa điểm A
  • Ký hiệu B ∉ a được hiểu là:
    • Điểm B không thuộc đường thẳng a, hoặc điểm B nằm ngoài đường thẳng a, hoặc:
    • Đường thẳng a không đi qua điểm B hoặc đường thẳng a không chứa điểm B

PHẦN HÌNH HỌC

$1. ĐIỂM ĐƯỜNG THẲNG A. TÓM TẮT KIẾN THỨC

Điểm có thể thuộc đường thẳng, có thể không thuộc đường thẳng. – Ký hiệu A a, được hiểu là :

+ Điểm A thuộc đường thẳng a, hoặc điểm A nằm trên đường thẳng a, hoặc :

+ Đường thẳng a đi qua điểm A hoặc .. đường thẳng a chứa điểm A

a – Ký hiệu B + a được hiểu là :

Aea + Điểm B không thuộc đường thẳng a, hoặc điểm B nằm ngoài đường thẳng a, hoặc :

a + Đường thẳng a không đi qua điểm B hoặc đường thẳng a không chứa điểm B

B. Nhìn hình vẽ : a) Xét xem các điểm C, E thuộc hay không thuộc đường thẳng a ?

• E b) Điền ký hiệu 6, ¢ thích hợp vào ô trống :

ca; Ea c) Vẽ thêm hai điểm khác thuộc đường thẳng a và hai điểm khác nữa không thuộc đường thẳng a.

| Hướng dẫn a) Điểm C thuộc đường thẳng a, còn điểm E không thuộc đường thẳng a. b) Cea; Ela c) Các điểm A, B thuộc đường thẳng a. Các điểm M, N không thuộc đường thẳng a).

•M

а

B.

.

ACB a

•E

•N B. BÀI TẬP 1 Đặt tên cho các điểm và các đường thẳng còn lại ở

hình bên.

Van

R

Hướng dẫn

Ta gọi hai đường thẳng còn lại là b, c. Các điểm còn lại là : N, P, Q, R.

2

Vẽ ba điểm A, B, C và ba đường thẳng a, b, c.

Hướng dẫn

.

o

min

Hướng dẫn

h

a

cq

3 Xem hình vẽ để trả lời các câu hỏi sau:

a) Điểm A thuộc những đường thẳng nào ? Điểm B thuộc những đường thẳng nào ? Viết câu trả lời bằng ngôn ngữ thông thường và bằng ký hiệu. b) Những đường thẳng nào đi qua điểm B ? Những đường thẳng đi qua điểm C ? Ghi kết quả bằng ký hiệu. c) Điểm D nằm trên đường thẳng nào và không nằm trên đường thẳng nào ? Ghi kết. quả bằng ký hiệu.

Hướng dẫn a) Điểm A thuộc đường thẳng n và q

Αεη , Αεq Điểm B thuộc các đường thẳng m, n, p.

Bem; Ben;Be p. Bem, Ben, Bep; Cem, Ceq

Deq;DĘm , D& n, D&P Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời sau: a) Điểm C nằm trên đường thẳng a. b) Điểm B nằm ngoài đường thẳng b.

| Hướng dẫn a) —

4

Vem

a

b)

b

5

Vẽ hình theo các ký hiệu sau: A = p; B ¢ q.

Hướng dẫn

6 Cho đường thẳng m, điểm A thuộc đường thẳng m và điểm B không thuộc m.

a) Vẽ hình và viết ký hiệu. b) Có những điểm khác điểm A mà cũng thuộc đường thẳng m không ? Hãy vẽ hai điểm như thế và viết ký hiệu. c) Có những điểm không thuộc đường thẳng m mà khác với điểm B không ? Hãy vẽ hai điểm như thế và viết ký hiệu.

Hướng dẫn: a) A € m, B & m b) Cem, Dem c) Eę m, M&m

E Đố : Hãy gấp một tờ giấy. Trải tờ giấy lên mặt bàn rồi quan sát xem nếp gấp có phải là hình ảnh một đường thẳng không?

Hướng dẫn Nếp gấp là một hình ảnh của đường thẳng.

Bài 1. Điểm. Đường thẳng
Đánh giá bài viết