A. KIẾN THỨC, KĨ NĂNG CẦN NHỚ

1. Hình hộp chữ nhật có sáu mặt : hai mặt đáy và bốn mặt bên đều là      hình chữ nhật; có tám đỉnh; mười hai cạnh.

    Hình hộp chữ nhật có ba kích thước : chiều dài, chiều rộng, chiều      cao.

2. Hình lập phương có sáu mặt là các hình vuông bằng nhau.

3. Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta lấy chu      vi mặt đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

4. Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là tổng diện tích xung        quanh và diện tích hai đáy.

Nguồn website giaibai5s.com

  1. BÀI TẬP ÔN LUYỆN Bài 1. Một hình thang có đáy lớn 17,1dm, đáy nhỏ bằng 5 đáy lớn và bằng chiều cao. Tính diện tích hình thang đó.

Bài giải

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bài 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

  1. a) Hình hộp chữ nhật có 6 mặt đều là hình chữ nhật bằng nhau b) Hình lập phương có 6 mặt đều là hình vuông bằng nhau c) Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật

ta lấy chu vi đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) d) Muốn tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật | ta lấy diện tích một mặt nhân với 6

OD IO

Bài 3. Người ta sơn toàn bộ mặt ngoài của một hộp các-tông hình hộp chữ nhật có kích thước : cao 1,5m, rộng 0,5m; dài 0,8m. Hãy tính diện tích cần sơn.

| Bài giải

5cm

Bài 4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Cho hình bên có kính thước ghi trong hình vẽ : Diện tích hình bên là : A. 35,28cm?

– 2cm. B. 41,56cm?

L 3cm C. 79,24cm D. 50,56cm

4cm

Bài 5. Một miếng đất có kích thước và hình dạng như hình bên. Hãy tính diện tích miếng đất đó.

| Bài giải

A

8m

B

9m

1

.14m.

C

4m

SE 5m D

Bài 6*. Cho hình vẽ bên, hãy tính diện tích phần tô màu.

Bài giải

| 4cm

Tuần 21 Bài 6*. Phần tô đậm của hình vẽ chính bằng một nửa diện tích hình tròn có bán

kính 4cm. Vậy diện tích phần tô đậm của hình vẽ là : 4 x 4 x 3,14 : 2 = 26,12 (cm2)

Đáp số : 26,12cm.

Tuần 21: Hình chữ nhật, hình lập phương-Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật
3.4 (68%) 10 votes