Nguồn website giaibai5s.com

  1. Đúng (Đ) hay Sai (S)? a. Thương của 2 số thập phân cùng có 2 chữ số ở phần thập phân là một số

thập phân cũng có 2 chữ số ở phần thập phân. b. Thương của 2 số 45,6 và 7,8 là 5,6 (dư 1,92) c. Thương của phép chia 24,68 : 0,3 là 82,2 (dư 0,2). d.JKết quả của phép chia 135,737,9 là 16,7 (dư 3,77).

277 on aina

  1. Điền vào chỗ trống.
  2. 74,06 : 1,4 ….. 106,19 : 4,1 b. 55,35 : 4,5 …… 71,28 : 5,4
  3. 3,57 : 1,02 ….. 7,038 : 2,04 d. 0,0506 : 0,46 …… 0,0748 : 0,68 3. Chọn A, B hay C.

Một gói mì tôm nặng 75g. Biết rằng để làm được 1 thùng mì tôm gồm 30 gói phải cân 2,4kg bột gạo. Vậy:

NS C OUD C HO THUÊ NHÀ a. 48kg bột gạo làm được số thùng mì là: A. 20 HD B. 25 C. 30 b. 4,8kg bột gạo làm được số gói mì là: là A. 20 gói B. 30 gói C. 60 gói c. Khối lượng bột gạo cần để làm ngói mì là: A. 8g B. 80g C. 0,8kg d. Muốn làm 150kg mì tôm cần số gạo là: A. 16kg B. 1,6 tạ C. 1,6 tấn

  1. Nôi sao cho phù hợp.

470,106 : x = 2,34

X = 2009

11

11

693,105: x = 34,5

x = 2,009

91,6104 : x = 45,6

x = 20,09

11391,03 : x = 5,67

x = 200,9

Tiết 71: 1. a. S(Ví dụ: 1,25 : 0,25 = 5); b. Đ (45,6 – 1,92): 7,8 = 5,6

  1. S (24,68 – 0,2): 0,3 = 8,16; d. Đ(135,7 – 3,77):7,9 = 16,7 2. a. >; b. <; C. >; d. =. 3. a. A ; b. C;c. B; d. B. 4. ld ; 2c ; 3b ; 4a.
Tiết 71. Luyện tập chia số thập phân cho số thập phân
Đánh giá bài viết