Nguồn website giaibai5s.com

Câu 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào các ô trống trước mỗi ý sau:

  1. Phân số có tử số và mẫu số đều là số lẻ là những phân số tối giản. b. [Phân số là phép chia có số chia là tử số và số bị chia là mẫu số. c. Mọi phân số đều có thể viết được dưới dạng hỗn số.
  2. Những phân số có mẫu số là 5 thì viết được dưới dạng phân số thập phân Câu 2: Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:
  3. Phân số 3 có giá trị bằng: A. . 1 B. but c. b. 2 thì gấp 3 số lần là: A. 5 lần B. 3 lần , C. 4 lần 5 c. Số 3 viết được dưới dạng: A. bà B. 30 tin c 3 |

insso) 10 sex 3D noson un 1 si d. 2ha 2dam viết được dưới dạng: A. 2020m B. 20200m? C. 202m

Câu 3: Điền từ hoặc số thích hợp vào các chỗ chấm trong các ý sau:

  1. Những phân số bé hơn đơn vị là những phân số có tử SỐ …………………….mẫu SỐ. b. Mỗi đơn vị đo khối lượng bằng ………….. đơn vị liên trước đơn vị đó trong bảng.
  2. Một người đi bộ – giờ được 2km. Người đó đi trong

giờ được ……….

  1. 2 người đóng 3 bộ bàn ghế mất 6 ngày. Đóng 2 bộ bàn ghế đó trong 2 ngày

Bài hát……………. người. cần… Câu 4: Nối các ý ở cột A với các ý ở cột B sao cho phù hợp

А

BIO.

COng B 1. Số “Hai mươi phẩy không bảy” được viết là

  1. 2007. 2. 2km 7m viết dưới dạng đơn vị đo mét là CEO SOC | b. 2,07. 3. 2m? 7dm? viết dưới dạng số đo mét vuông là
  2. 20,07 4. Số gồm 200 đơn vị và 7 phần mười viết là
  3. 200,7

Tiết 47: Câul. a. S; b. S; c. S; d. Ð.

Câu 2. a. B; b. A; . C; d.

B 14 Câu 3. a. bé hơn ; b. . ;c. – km; d. 4 người Câu 4. 1c; 2a ; 3b; 4d.

I

10

Tiết 47. Kiểm tra giữa học kì I
Đánh giá bài viết