1. Viết (theo mẫu):

a) Gấp 6kg lên 4 lần được:    6 x 4 = 24 (kg)

b) Gấp 5l lên 8 lần được:        5 x 8 = 40 (l)

c) Gấp 4 giờ lên 2 lần được:  4 x 2 = 8 (giờ)

2. Năm nay Lan 7 tuổi, tuổi mẹ Lan gấp 5 lần tuổi Lan. Hỏi năm nay mẹ Lan bao nhiêu tuổi?

Bài giải

Số tuổi của mẹ Lan là: 

7 x 5 = 35 (tuổi)

Đáp số: 35 tuổi

3. Huệ cắt được 5 bông hoa, Lan cắt được nhiều gấp 3 lần số hoa của Huệ. Hỏi Lan cắt được bao nhiêu bông hoa?

Bài giải

Lan cắt được số bông hoa là:

5×3 = 15 (bông)

Đáp số: 15 bông

4. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Số đã cho 2 7 5 4 6 0
Nhiều hơn số đã cho 8 đơn vị 10 15 13 12 14 8
Gấp 8 lần số đã cho 16 56 50 32 48 0

Nguồn website giaibai5s.com

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 1-Bài 32. Gấp một số lên nhiều lần
Đánh giá bài viết
News Reporter