Nguồn website giaibai5s.com

 1. Đúng (Đ) hay Sai (S)?
 2. 1 gấp 10 lần 3: e.D. gấp 10 lần vào

beo bảng số của 100. dung bảng của cả

10

 1. Điền vào chỗ trống.

01

b

 1. Huy và Hoàng trực nhật lớp. Nếu Huy làm một mình thì mất 20 phút, Hoàng | làm một mình thì mất 30 phút. Cả hai bạn cùng làm thì mất.
 2. Huy và Hoàng cùng trực nhật lớp mất 10 phút. Nếu Huy làm một mình thì

mất 20 phút. Vậy nếu Hoàng làm một mình thì mất ………

 1. Hai vòi nước cùng chảy đầy bể sau 1 giờ. Nếu chỉ mở vòi thứ nhất thì sau 3

giờ bể mới đây. Nếu chỉ mở vòi thứ hai thì sau ……………………… bể mới đây.

 1. Nếu chỉ mở vòi thứ nhất thì sau 2 giờ sẽ đầy bể. Nếu chỉ mở vòi thứ hai thì

sau 3 giờ bể mới đây. Nếu mở cả 2 vòi thì sau……… ………. sẽ đây bể.

 1. Nối sao cho phù hợp.

heb ibub lov bol do ni

– Trung bình cộng của 12, 345 và 6789 là

( 885).

7 Porb

( 2382 )

| 345 là trung bình cộng của 456 và

234

456 là trung bình cộng của 123, 234 và

( 1011

Trung bình cộng của 135, 358, 579 và 2468 là

Tiết 31:

6

 1. a. Đ; b. S; c. Đ; d. Đ.
 2. a. 12 phút ; b. 20 phút ; c. giờ ; d. 9 giờ.
 3. 1b; 2c ; 3d ; 4a.

ba

08 DE SETS

Tiết 31. Luyện tập chung bổ sung giải toán
Đánh giá bài viết