Bài 75 (trang 89 sgk Toán 6 tập 1)

On

Bài 75 (tr. 89 SGK) Đề bài So sánh: a) (−67) . 8 với 0;                 b) 15 . (−3) với 15;         c) (−7) . 2 với −7. Hướng dẫn: Dựa vào nhận xét tích của hai số nguyên khác dấu là một số nguyên âm hoặc tính tích hai số nguyên âm theo quy tắc rồi so…