Đề 39: Suy nghĩ về văn bản Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng

On

Truyện được rút từ tác phẩm Nam Ông mộng lực của Hồ Nguyên Trừng (1374 – 1446). Ông là con trưởng của Hồ Quý Ly, làm quan dưới triều vua cha, từng hăng hái chống giặc Minh xâm lược, bị giặc Minh…