Đề 35: Phân tích bài “Bàn luận về phép học” của Nguyễn Thiếp (1723-1804)

On

I, XUẤT XỨ – ĐẠI Ý:  “Bàn luận về phép học” là đoạn văn trích từ bài tấu của Nguyễn Thiếp gửi vua Quang Trung khi ông đang giữ chức viện trưởng Viện Sùng Chính phụ trách việc biên soạn sách và xây…