Bài 74 (trang 32 sách giáo khoa Toán lớp 6)

On

Bài 74 (tr. 32 SGK) Đề bài Tìm số tự nhiên x, biết: a) 541 + (218 – x) = 735;                                       b) 5(x + 35) = 515; c) 96 – 3(x + 1) = 42;                                            d) 12x – 33 = 32 . 33….