Bài 67 (trang 87 sgk Toán 6 tập 1)

On

Bài 67 (tr. 87 SGK) Đề bài  Tính: a) (−37) + (−112);                  b) (−42) + 52;  c) 13 − 31;                                  d) 14 − 24 − 12;   e) (−25) + 30 − 15. Hướng dẫn: Bỏ dấu ngoặc hoặc đặt dấu ngoặc để nhóm…