Bài 151 (trang 59 sgk Toán 6 tập 1)

On

Bài 151 (tr. 59 SGK) Đề bài Hãy tính nhẩm BCNN của các số sau bằng cách nhân số lớn nhất lần lượt với 1,2,3,… cho đến khi được kết quả là một số chia hết cho các số còn lại: a) 30 và 150;              b) 40, 28, 140;                      c) 100, 120, 200….