Bài 111 (trang 99 sgk Toán 6 tập 1)

On

Bài 111 (tr. 99 SGK) Đề bài Tính các tổng sau: a) [(−13) + (−15)] + (−8) b) 500 – (−200) – 210 − 100 c) – (−129) + (−119) − 301 + 12 d) 777 – (−111) – (−222) + 20 Giải: a) [(- 13) + (- 15)] + (- 8) = (- 28) + (- 8) = – 36;   b) 500 – (- 200) – 210…