Nguồn website giaibai5s.com

  1. Năm 2010 số dân của một huyện là 53 275 người, năm 2011 số dân

của huyện này tăng thêm 761 người, năm 2012 so với năm 2011 tăng thêm 726 người. Hỏi năm 2012 huyện đó có số dân là bao nhiêu người ?

. 53 275 người Tóm tắt 2010: —-

.

? người .

. 2011: fes—

? người

761 người

2012:

heren

| 726 người

|

? kg? kg

| |

Bài giải | Năm 2011 huyện này có số dân là:

| 53 275 + 761 = 54036 (người) Năm 2012 huyện có số dân là: 54036 + 726 = 54762 (người)

Đáp số: 54762 người 2. Một cửa hàng có 12 345kg gạo, đã bán được 5 số gạo đó. Hỏi cửa

hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo ? Tóm tắt

Bài giải . : 12345kg. Số ki-lô-gam gạo cửa hàng đã bản là: Cửa hàng: 1 –

12345 : 3 = 4115 (kg)

Số ki-lô-gam gạo cửa hàng còn lại là: Đã bán: 2 .

12345 – 4115 = 8230 (kg)

Đáp số: 8230kg 3. Có 1080 gói mì đựng đều vào 8 thùng, đã bán được 3 thùng đó. Hỏi

đã bán được bao nhiêu gói mì ? Tóm tắt

Bài giải 8 thùng: 1080 gói . Số gói mì đựng trong một thùng là: 3 thùng: … gói ?

| 1080 : 8 = 135 (gói) Số gói mì đã bán là: 135 x 3 = 405 (gói)

| Đáp số: 405 gói 4. D. a) 135 – 35 : 5 = 100 :5 b) 246 + 54 x 2 = 246 + 108 = 20 [s]

= 354 [Đ . . c) 135 – 35: 5 = 135 — 7 d) 246 + 54 2 = 300 x 2 n = 128 [2]

… = 600 S

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 2-Bài 165. Ôn tập về giải toán
Đánh giá bài viết
News Reporter