Nguồn website giaibai5s.com

  1. Viết tiếp vào chỗ chấm:

– Diện tích hình 4 là 6cmo. – Diện tích hình 8 là 6cm”. – Diện tích hình 6 là 9cm”. – Diện tích hình 2 là 8cm”.

eTV – Hai hình có diện tích bằng nhau là: • hình ft và hình 8.

– Trong các hình đã cho, hình có diện tích lớn nhất là: hình 6. 2. Hình vuông MNPQ và hình chữ nhật ABCD đều được ghép từ 16

miếng bìa hình vuông cạnh 2cm (như hình vẽ). a) Viết tiếp vào chỗ chấm: – Độ dài cạnh hình vuông là: 8cm. – Chiều rộng hình chữ nhật là: 4cm.

– Chiều dài hình chữ nhật là: 16cm. B. b) Đúng ghi Đ, sai ghi S:

– Diện tích hình vuông bé hơn diện tích hình chữ nhật. (S) – Diện tích hình vuông bằng diện tích hình chữ nhật.. – Diện tích hình vuông lớn hơn diện tích hình chữ nhật. – Chu vi hình vuông bé hơn chu vi hình chữ nhật.

– Chu vi hình vuông bằng chu vi hình chữ nhật. – Chu vi hình vuông lớn hơn chu vi hình chữ nhật. M

2cm

A

B.

D

Qací

Ер

  1. Tính diện tích hình & có kích thước ghi trên hình vẽ:

Gọi hình C có các đỉnh theo thứ tự ABCDEGHI. Diện tích hình k = diện tích ABCI + Diện tích HDEG. Diện tích hình ABCI là: 3 x 3 = 9 (cm2) A 3cm B Diện tích hình HDEG là: 3 x 9 = 27 (cm2) , 3cm Diện tích hình 3 là: 9 + 27 = 36 (cm2) , 1 C | Đáp số 36cmo.

9cm Hình

12

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 2-Bài 164. Ôn tập về hình học (tiếp theo)
Đánh giá bài viết
News Reporter