Nguồn website giaibai5s.com

  1. Quãng đường AC dài 12 350m, gồm hai đoạn đường, đoạn đường AB

dài bằng quãng đường AC. Tính độ dài đoạn đường BC. Tóm tắt

Bài giải | 0 Đoạn đường AB dài là:

12350 : 5 = 2470 (m) : ?m :

Đoạn đường BC dài là: 2470 x 4 = 9880 (m)

Đáp số: 9880m

A

B

12 350m

?m

  1. Người ta dự định chuyển 25 200 gói mì đến vùng lũ lụt bằng 8 xe.

tải chở đều nhau. Hỏi 3 xe đó chở được bao nhiêu gói mì ? Tóm tắt

Bài giải 8 xe: 25 200 gói

Số gói mì một xe tải chở được là: 3 xe: … Gói ? . | 25200 : 8 = 3150 (gói)

Số gói mì 3 xe chở được là: 3150 x 3 = 9450 (gói)

| Đáp số: 9450 gói 3. Người ta đóng gói số bút chì vào các hộp đều như nhau. Cứ 30 cái

bút chì thì đóng vào 5 hộp. Hỏi có 24 750 bút chì thì đóng vào bao nhiêu hộp như thế ? Tóm tắt

Bài giải 30 bút chì: 5 hộp Số bút chì có trong một hộp là: 24 750 bút chì: …hộp ? 30 : 5 = 6 (bút chì)

Số hộp dùng để chứa 24 750 bút chì là: 24 750 : 6 = 4125 (hộp)

Đáp số: 4125 hộp 4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: a) Biểu thức 2 + 18 x 5 có giá trị là:

  1. 100 B. 28 C. 92 D. 126 b) Biểu thức 16 : 4 x 2 có giá trị là:
  2. 2 . B.8 C. 32 D. 12 .

87

i

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 2-Bài 166. Ôn tập về giải toán (tiếp theo)
Đánh giá bài viết
News Reporter