Nguồn website giaibai5s.com

  1. Tính:

15607 15

06 13121 .. . 10 i

07

270686 30 4511 06 : 08 . ..

14789 17 07 2112 08 . 19

::.. .

2

  1. Người ta chuẩn bị 32 850 quyển vở phân đều cho 4 trường. Hỏi

môi trường nhận được nhiều nhất bao nhiêu quyển vở, còn thừa mấy quyển ? Tóm tắt

Bài giải ? quyển

. Số quyển vở mà mỗi trường nhận Mỗi trường:

được và còn thừa là : | 32 850 quyển | 32 850 : 4 = 8212 (quyển) 4 trường: + 4

dư 2 quyển Đáp số: 8212 quyển còn

dư 2 quyển

  1. Số ?

Số bị chia

Số chia

Thương

Số dư

3

12 729

6

2121

3114

21 798 49 687 30 672

8

.

6210

9

3408

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 2-Bài 150. Chia số có năm chữ số cho một số có một chữ số
Đánh giá bài viết