Nguồn website giaibai5s.com

  1. Tính:

18540 | 2 05 9270

21421 / 3 04 · 7140 12 01 .

336864

16 1.08

:

14

00

06

0

.

.

1

2

2490316

  1. Đặt tính rồi tính:

10600 5 · 06 2120 . 10

301751 7 21 4310

09 | 4150 30

.:

.:

.

:

.

00“

03

10 848kg

  1. Người ta đã chuẩn bị 10 848kg đường kính và bột để làm bánh, 1

số đó là đường kính. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu ki-lô-gam ? Tóm tắt

Bài giải ? kg

Số ki-lô-gam đường là: Đường:

10 848 : 4 = 2712 (kg)

Số ki-lô-gam bột là: | Đường và bột: — –

10 848 – 2712 = 8136 (kg) :: Đáp số: Đường có 2712kg

Bột có 8136kg 4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Kết quả của phép tính 40050 : 5 là: A. 810

  1. 801 C. 81
  2. 8010

 

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 2-Bài 151. Luyện tập Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số
Đánh giá bài viết
News Reporter