Nguồn website giaibai5s.com

  1. Tính: .

246844 06 6171 28

04

6142

25632 2 05 12816 16

..

12

.

04

06 30

0

  1. Tính giá trị của biểu thức: a) 45823 – 35256 : 4 = 45823 – 8814

= 37009

  1. b) (42017 + 39274) : 3 = 81291 : 3

= 27097 c) 45138 + 35256 : 4 = 45138 + 8814

= 53952 d) (42319 – 24192) × 3 = 18127 x 3

= 54381 3. Một nhà máy dự định sản xuất 15 420 cái cốc. Nhà máy đã sản

xuất được ; số lượng đó. Hỏi nhà máy còn phải sản xuất bao nhiêu cái cốc nữa ?

3

X

.

Tóm tắt

Bài giải ? cái

Số cái cốc nhà máy sản xuất được là: Sản xuất được: –

| 15 420 : 3 = 5140 (cái) 15420 cái

Số cái cốc nhà máy còn phải Dự định sản xuất: —- —

sản xuất là: cái – 15420 – 5140 = 10280 (cái)

. Đáp số: 10 280 cái 4. Cho 8 hình tam giác, mỗi hình như hình vẽ sau.

Hãy xếp thành hình dưới đây:

sau.

305

22

):

.

h

.

.

.

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 2-Bài 149. Chia số có năm chữ số cho một số có một chữ số
Đánh giá bài viết
News Reporter