Nguồn website giaibai5s.com

A.

:

17cm

B

11cm

C

.

  1. a) Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

(17 + 11) 2 = 56 (cm)

Đáp số : 56cm b) Chu vi hình chữ nhật có chiều dài 15m, chiều rộng 10m là:

(15 + 10) x 2 = 50 (m)

Đáp số : 50m

  1. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài là 140m, chiều rộng là | 60m. Tính chu vi thửa ruộng đó.

140m

Α.

60m

2 = 400 (m)

:

.

.

| Bài giải Chu vi thửa ruộng là: (140 + 60) 2 = 400 (m)

Đáp số: 400m 3. Tính chu vi hình chữ nhật có chiều dài là 30m, chiều rộng là 15cm. 30cm В

3dm = 30cm 15cm Chu vi hình chữ nhật là:

(30 + 15) x 2 = 90 (cm)

Đáp số: 90cm 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Bài giải

.

.

58cm

66cm

34cm

42cm

  1. Chu vi hình chữ nhật MNPQ

bằng chu vi hình chữ nhật EGHI… B. Chu vi hình chữ nhật MNPQ

bé hơn chu vi hình chữ nhật EGHI. C. Chu vi hình chữ nhật MNPQ

| lớn hơn chu vi hình chữ nhật EGHI.

..

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 1-Bài 84. Chu vi hình chữ nhật
Đánh giá bài viết