Nguồn website giaibai5s.com

  1. Tô màu hình vuông trong các hình sau: : a)

M

:

:

W

.

.:

.

D

.

.

9

.

  1. Đo rồi ghi số đo độ dài mỗi cạnh hình vuông:

2cm

4cm

2cm

2cm

3cm

2cm

4cm

.

4cm

3cm

3cm

4cm

Зcm

L |

  1. Kẻ thêm một đoạn thẳng vào mỗi hình sau để được hình vuông:

– w

ww

1

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

wwwwwwwww

w w

  1. a) (Học sinh tự vẽ) b) Các góc vuông đó là: Góc đỉnh A ; cạnh AM, AQ.

Góc đỉnh B ; cạnh BM, BN. Góc đỉnh C ; cạnh CP, CN. Góc đỉnh D ; cạnh DP, DQ. Góc đỉnh M ; cạnh MQ, MN. Góc đỉnh N ; cạnh NM, NP. Góc đỉnh P; cạnh PN, PQ. Góc đỉnh Q; cạnh QP, QM.

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 1-Bài 83. Hình vuông
Đánh giá bài viết
News Reporter