Nguồn website giaibai5s.com

  1. Tính:

10213

21018

12031

X.

UM

3 30639

84072

84217

23051

5

6

15112

12130 2 46102 75560

72780 2. Số ?

Thừa số 1 10 506 | 13 120 | 12 006 | 10 203 | Thừa số | 6 | 7 | 8 : 9

Tích | 63036 | 91840 | 96048 | 91827 | 3. Lần đầu người ta chuyển 18 250 quyển vở lên miền núi. Lần sau

chuyển được số vở gấp 3 lần đầu. Hỏi cả hai lần đã chuyển được bao nhiêu quyền vở lên miền núi ?

Tóm tắt

| 18 250 quyển Lần đầu:

  1. ? quyển Lần sau: — —

Bài giải Số quyển vở lần sau chuyển

được là: ? quyển 18250 x 3 = 54750 (quyển)

Số quyển vở sau hai lần chuyển là: 18250 + 54750 = 73000 (quyển)

Đáp số: 73 000 quyển

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 2-Bài 147. Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số
Đánh giá bài viết
News Reporter