Nguồn website giaibai5s.com

  1. Viết vào chỗ chấm (theo mẫu): a) 284 + 10 = 294

Giá trị của biểu thức 284 + 10 là 294. b) 261 – 100 = 161

Giá trị của biểu thức 261 – 100 là 161. c) 22 × 3 = 66

Giá trị của biểu thức 22 x 3 là 66.

  1. d) 84 : 2 = 42

Giá trị của biểu thức 84 :2 là 42. 2. Nối biểu thức với giá trị của nó (theo mẫu):

45 + 23

59)

79 – 20

|

(120)

50 + 80 – 10

68

97 – 17 + 20

90)

30 x 3

24

48:2

100

  1. Viết số thích hợp vào ô trống:

Biểu thức

60 : 2 | 30 x 4 1162 – 10 + 3) 175 + 2 + 20 1 147 : 7 Giá trị của biểu thức | 30 | 120 | 155 | 197 | 1 |

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 1-Bài 75. Làm quen với biểu thức
Đánh giá bài viết
News Reporter