Nguồn website giaibai5s.com

  1. Tính rồi viết vào chỗ chấm cho thích hợp: a) 103 + 20 + 5 = 123 + 5 b) 241 – 41 + 29 = 200 + 29

= 229

= 128

:

10p:

x

Giá trị của biểu thức

| Giá trị của biểu thức 103 + 20 + 5 là 128.

241 – 41 + 29 là 229. c) 516 – 10 + 30 = 506 + 30 d) 653 – 3 – 50 = 650 – 50 ‘ = 536

= 600 Giá trị của biểu thức

Giá trị của biểu thức | 516 – 10 + 30 là 536.

653 – 3 – 50 là 600. | 2. Tính rồi viết vào chỗ chấm cho thích hợp: a) 10 x 2 x 3 = 20 x 3

  1. b) 6 x 3 : 2 = 18:2 = 60 Giá trị của biểu thức

Giá trị của biểu thức 10 x 2 x 3 là 60.

6 x 3 : 2 là 9. c) 84 : 2 : 2 = 42 : 2

  1. d) 160 : 4 x 3 = 40 x 3 = 21

= 120 . Giá trị của biểu thức

Giá trị của biểu thức | 84 : 2 : 2 là 21.

160 : 4 x 3 là 120.

= 9

.

.

3.

A

V

?

.

……

44 : 4 5 > 52 41 = 68 – 20-7

47 < 80 +8-40 4. Mỗi gói mì cân nặng 80g, mỗi quả trứng cân nặng 50g. Hỏi 3 gói mì | và một quả trứng cân nặng bao nhiêu gam ? Tóm tắt

Bài giải |

Ba gói mì cân nặng là: 3 gói mì: – _

80 × 3 = 240 (g) góg 1 quả trứng: 4

Tổng số gam mì và trứng là: 50g

: 240 + 50 = 290 (g)

Đáp số: 290g

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 1-Bài 76. Tính giá trị của biểu thức
Đánh giá bài viết
News Reporter