Nguồn website giaibai5s.com

  1. Nối mỗi số trong phép chia với tên gọi:

.

35: 6) = 0 [Số bị chia

| Số chia |

[ Thương

:

  1. c) 30:x= 3

x = 30:3

X = 10 . g) x x 6 = 42

X = 42:6

  1. Tìm x: a) 12: x = 3

21:x = 7 : x = 12:3

x = 21:7 . x = 4

x = 3 d) x:7 = 4 . e) 20 : x = 5

= 5 x = 4 x 7

x = 20:5 X = 28 3. Viết một phép chia:

  1. a) Có số chia bằng thương: 25 :5 = 5. .. b) Có số bị chia bằng số chia: 25 : 25 = 1.
  2. c) Có số bị chia bằng thương: 5:1 = 5.. 4. (Học sinh tự xếp)

x

= 7

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 1-Bài 38. Tìm số chia
Đánh giá bài viết
News Reporter