Nguồn website giaibai5s.com

  1. Tìm x: a) x+15 = 20

X = 20 – 15

x = 5 d) xx 7 = 42 :

x = 42:7

:

  1. b) x-18 = 16

x = 16 + 18

x = 34 . e) x: 7 = 5

x = 5 x 7 x = 35

  1. c) 72 – x = 50

x = 72 – 50

= 22 g) 49: x = 7.

x = 49:7

.

.

.

.

x

=

7

.

  1. Tính:

36

On

X

.

X

6

1

  1. 144

2

140

6013

462 4 23

9613 9 32

6 20

884 8 22

00

08

  1. Một cửa hàng có 24 đồng hồ, đã bán – số đồng hồ. Hỏi cửa hàng đã bán bao nhiêu đồng hồ? Tóm tắt

| 24 đồng hồ Bài giải Có: +— + + – —– Số chiếc đồng hồ đã bán là: ? đồng hồ

24 : 6 = 4 (chiếc) Bán: 1

| Đáp số: 4 chiếc 4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Số dư trong phép chia 38 : 5 là: A. .1. B. 2 . (C.) 3

  1. 4
Giải vở bài tập Toán 3 Tập 1-Bài 39. Luyện tập tìm số chia
Đánh giá bài viết
News Reporter