1. Viết (theo mẫu):

a) Giảm 42l đi 7 lần được:         42:7 = 6 (1)

b) Giảm 40 phút đi 5 lần được: 40 :5 = 8 (phút)

c) Giảm 30m đi 6 lần được:      30 : 6 = 5 (m)

d) Giảm 24 giờ đi 2 lần được:   24 : 2 = 12 (giờ)

2. Chị Lan có 84 quả cam, sau khi đem bán thì số quả cam giảm đi 4 lần. Hỏi chị Lan còn bao nhiêu quả cam ?

Bài giải

Số cam còn lại là:

84 : 4 = 21 (quả)

Đáp số: 21 quả

3. Chú Hùng đi xe máy từ Hà Nội đến Thanh Hóa hết 6 giờ, nếu đi bằng ô tô thì thời gian giảm đi 2 lần. Hỏi chú Hùng đi từ Hà Nội đến Thanh Hóa bằng ô tô hết bao nhiêu giờ ?

Bài giải

Chú Hùng đi từ Hà Nội ra Thanh Hóa bằng ô tô hết số giờ là:

                                                                6 : 2 = 3 (giờ)

Đáp số: 3 giờ

4. a) Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 10cm. 

   b) Chấm một điểm P trên đoạn thẳng AB sao cho độ dài đoạn thẳng AP là độ dài đoạn thẳng AB giảm đi 5 lần ?

      Độ dài đoạn thẳng AP: 10:5 = 2 (cm)

Nguồn website giaibai5s.com

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 1-Bài 36. Giảm đi một số lần
Đánh giá bài viết
News Reporter