Nguồn website giaibai5s.com

  1. Tính nhẩm:

7 x 2 = 14 7x 4 = 28 7 x 8 = 56

7 x 5 = 357 x 6 = 420 x 7 = 0 7x 3 = 21 7×9 = 63 7×0 = 0 7×1 = 7 . 7 * 10 = 70 1x 7 = 7

  1. Số ?

© *535

©*8-456 ©*10-70 ©*10-60

NI

1.

  1. Một lớp học có 5 tổ, mỗi tổ đều có 7 học sinh. Hỏi lớp học đó có

bao nhiêu học sinh ? Tóm tắt

Bài giải * ? học sinh . 5 tố: —-

Số học sinh có trong 5 tổ là: 7 học sinh

7 x 5 = 35 (học sinh) 1 tổ: 9

Đáp số: 35 học sinh

  1. Đếm thêm 7 rồi viết mỗi số thích hợp vào dưới mỗi gạch của tia số:

6 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70. 5. (Học sinh tự xếp)

34.

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 1-Bài 30. Bảng nhân 7
Đánh giá bài viết
News Reporter