Nguồn website giaibai5s.com

X

.

X

  1. Tính nhẩm:

7 x 9 = 63 7 x 2 = 14 7 x 5 = 35 7 x 0 = 0 7 x 8 = 56 7 x 3 = 21 7× 6 = 427 x1 = 7

7 x 7 = 49 7x 4 = 28.7 x 10 = 70 1*7 = 7 | 2. Viết số thích hợp vào ô trống:

. 7x 2 = 2 x B 6* 7 = 7 x 16 *7 =]]3 . 7* 5 = 5 x 7 4×7 = 7×4 7×0=0x7 3. Tính: a) 7 x 6 + 18 = 42 + 18

  1. b) 7 x 3 + 29 = 21 + 29 = 60

= 50 c) 7 × 10 + 40 = 70 + 40 d) 7 x 8 + 38 = 56 +38 = 110

. = 94 4. Mỗi túi có 7kg ngô. Hỏi một chục túi như thế có bao nhiêu ki-lô-gam ngô? Tóm tắt

Bài giải 7kg 1 túi:

Số ki-lô-gam có trong 10 túi ngô là: . ?kg . .7 x 10 = 70 (kg) 10 túi:——

| Đáp số: 70kg 5. Viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm:

  1. a) 28 ; 35; 42; 49; 56 ; 63 ; 70. b) 63 ; 56 ; 49; 42 ; 35; 28 ; 21.
Giải vở bài tập Toán 3 Tập 1-Bài 31. Luyện tập Bảng nhân 7
Đánh giá bài viết
News Reporter