Nguồn website giaibai5s.com

ĐỀ 36 ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT HÌNH HỌC (Tham khảo)

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất.

1. Hai đường thẳng không song song với nhau là hai đường thẳng

A. Cắt nhau

B. Trùng nhau

C. Phân biệt

D. Hoặc cắt nhau hoặc trùng nhau.

2. Trên hình bên đường thẳng a cắt đoạn thẳng nào?

A. Đoạn thẳng IK

B. Đoạn thẳng MP

C. Đoạn thẳng PN

D. Đoạn thẳng PM, MN.

Câu 2: Điền vào chỗ chấm (…) những từ hoặc cụm từ thích hợp.

a) Đoạn thẳng MN là hình gồm những điểm ………. hai điểm M và N và hai điểm ……….

b) Nếu điểm ………. nằm giữa hai điểm ………. thì AM + MB = AB.

Câu 3: Các khẳng định sau đúng hay sai?

Khẳng định      Đúng Sai

a) Hai tia AB và AC có chung gốc A là hai tia đối nhau.

b) Hai đoạn thẳng khác nhau có chung nhau nhiều nhất một điểm.

c) Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng PQ khi PQ IP = IQ =

d) Nếu M nằm giữa A và B thì MA + MB = AB.

II. TỰ LUẬN

Câu 4: Vẽ hai đường thẳng xy và tz cắt nhau tại điểm O. Lấy điểm A thuộc tia Ox, điểm B thuộc tia Ot. Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm A và B. Vẽ tia Am cắt tia Oz tại điểm N. Hình vẽ trên có bao nhiêu đoạn thẳng?

Câu 5: Cho tia Ax. Vẽ ba điểm B, C, D sao cho AB = 4cm; AC = 6cm; AD = 8cm.

a) Tính các độ dài BC, CD và BD.

b) Trong ba điểm B, C, D thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?

c) Điểm C có là trung điểm của đoạn thẳng BD không? Vì sao?

d) Vì sao điểm B lại là trung điểm của đoạn thẳng AD?

Đề 36: Đề kiểm tra một tiết hình học
Đánh giá bài viết