Nguồn website giaibai5s.com

9

6

18,8

^

v

8

8

96 95 8 ;o theo thứ tự từ bé đến lớn:

  1. a) Viết các phân số

orico

28

  1. b) Viết các phân số 12 , 15, 16 ,

ac phân số 1 ; 7 ; đi theo thứ tự từ lớn đến bé: 12 16 15

10′ 20′ 25 Hướng dẫn: Rút gọn các phân số trên ta được:

12 6 x 2 6 * 6 105×2 5 x 25 153x5_3 x 6_3 25 5 x 5 5 x 6 5 16 4×4 4x A 4

205×4 5* A 5 Ba phân số trên sau khi rút gọn thì có cùng mẫu số. Những phân số có cùng mẫu số, phân số nào có tử lớn hơn thì phân số đó lớn hơn.

6 4 3 12 16 15

X

X

X

Ta được: – > –

5

>

lên

– 5

10

20

25

  1. Viết phân số có tử số, mẫu số là số lẻ lớn hơn 6 và bé hơn 10.

Vì phân số có tử số, mẫu số là số lẻ lớn hơn 6 nhỏ hơn 10. Vậy tử số đó có thể là 7 và 9.

  1. a) Phân số đó bé hơn 1. Vậy phân số đó là

.

  1. b) Phân số đó bằng 1. Vậy phân số đó là

m.

  1. c) Phân số đó lớn hơn 1. Vậy phân số đó là
  2. Tính:

5 x 6 x H x 8 “6 H x 8 x 9

42 x 32 b) —

12 x 14 x 16

9

7 x 6 x 8 x 2 x 2 2 x 6 x 2 x 7 * 2 * 8

1

!

N

29

Giải vở bài tập Toán 4 Tập 2 – Bài 111: Luyện tập chung phân số
5 (99.01%) 121 votes