Nguồn website giaibai5s.com

  1. Một người đi bộ với vận tốc 4,4 km/giờ được quãng đường dài 11km.

Tính thời gian đi của người đó.

– 1giờ”

( 1 giờ

—–

Tóm tắt:

. Bài giải 4,4km

Thời gian đi của người đi bộ là:

11: 4,4 = 2,5 (giờ) 11km

2,5 giờ = 2 giờ 30 phút

| Đáp số: 2 giờ 30 phút. 2. Một máy bay với vận tốc 650 km/giờ. Tính thời gian để máy bay

bay được quãng đường dài 1430km. Tóm tắt:

Bài giải 650km

Thời gian máy bay bay là:

| 1430 : 650 = 2,2 (giờ) 1430km

2,2 giờ = 2 giờ 12 phút

| Đáp số: 2 giờ 12 phút. 3. Trên quãng đường dài 279km, một ô tô đi với vận tốc 46,5km/giờ. Hỏi sau mấy giờ ô tô đi hết quãng đường đó ?

– Bài giải Thời gian ô tô đi hết quãng đường là: 279 : 46,5 = 6 (giờ)

Đáp số: 6 giờ. 4. Một xe máy đi một đoạn đường dài 250m hết 20 giây. Hỏi với vận tốc đó, xe máy đi quãng đường dài 117km hết bao nhiêu thời gian ?

Bài giải 117km = 117 000m Vận tốc xe máy đi hết đoạn đường là:

| 250 : 20 = 12,5 (m/giây) Thời gian xe máy chạy là:

117 000 : 12,5 = 9360 (giây) 9360 giây = 156 phút

| Đáp số: 156 phút.

Bài 134. Thời gian
Đánh giá bài viết