Nguồn website giaibai5s.com

  1. Tính:

( 2 giờ 45 phút

. 8 phút 30 giây

.

3,17 phút

12

10 giờ 25 phút | 48 phút 222 giây 12,68 phút hay 13 giờ 45 phút hay 51 phút 42 giây 2. Tính: | 12 giờ 64 phút | 4

31,5 giờ | 6 0 6 3 giờ 16 phút 1 5 | 5, 25 giờ 24

30

0 7 giờ 5 phút 5

22 giờ 12 phút 3 2 giờ = 120 phút | 1giờ 25 phút 1 giờ = 60 phút 7 giờ 24 phút 125 phút

72phút 25

0 3. Tính:

  1. a) (6 giờ 35 phút + 7 giờ 4 phút) : 3 | = 13 giờ 39 phút :3

4 giờ 33 phút. b) 63 phút 4 giây – 32 phút 16 giây : 4

63 phút 4 giây – 8 phút 4 giây

55 phút. c) (4 phút 18 giây + 12 phút 30 giây) x 5 B = 16 phút 55 giây x 5

= 80 phút 275 giây = 84 phút 35 giây. d) (7 giờ – 6 giờ 15 phút) x 6

(6 giờ 60 phút – 6 giờ 15 phút) x 6

45 phút x 6 = 270 phút = 4 giờ 30 phút. 4. Ở một trạm quan sát trên cầu, người ta tính được rằng trung bình

cứ 50 giây thì có một ô tô chạy qua cầu. Hỏi trong một ngày có bao nhiều lượt ô tô chạy qua cầu ?

Tóm tắt

– Bài giải 50 giây + 1 ô tô chạy qua 11 ngày = 24 x 60 x 60 = 86 400 giây 1 ngày → ? ô tô chạy qua | Số ô tô chạy qua cầu trong một ngày là:

86 400 : 50 = 1728 (ô tô)

B Đáp số: 1728 ô tô.

Bài 128. Luyện tập nhân, chia số đo thời gian
5 (100%) 3 votes