Nguồn website giaibai5s.com

em là:

  1. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp: a) Diện tích xung quanh của hình lập phương có cạnh 2,5m là:

(2,5 x 2,5) x 4 = 25 (m2). b) Diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 2,5m là:

(2,5 x 2,5) 6 = 37,5 (mo). 2. Viết số đo thích hợp vào ô trống:

Cạnh của hình lập phương có diện tích một mặt 16cm” là: 16 : 4 = 4cm Diện tích toàn phần của hình lập phương có diện tích một mặt 16cm? là: 16 x 6 = 96cm”. Diện tích một mặt của hình lập phương có cạnh 10cm là:

10 x 10 = 100cm”. Diện tích toàn phần của hình lập phương có diện tích một mặt 100cm2 là: 100 x 6 = 600cm”. Diện tích một mặt của hình lập phương có diện tích toàn phần 24cm” là: 24 : 6 = 4cm?.. Cạnh của hình lập phương có diện tích một mặt 4cm là: 2cm Cạnh của hình lập phương

4cm 10cm | 2cm Diện tích một mặt của hình lập phương | 16cm? 100cm? 4cm?

Diện tích toàn phần của hình lập phương 96cm? | 600cm? | 24cm? 3. a) Hình lập phương thứ nhất có cạnh 8cm, hình lập phương thứ hai

có cạnh 4cm. Tính diện tích xung quanh của hai hình lập phương. b) Diện tích xung quanh của hình lập phương thứ nhất gấp mấy lần diện tích xung quanh của hình lập phương thứ hai ?

| Bài giải a) Diện tích một mặt của hình lập phương:

.8 x 8 = 64 (cm) Diện tích xung quanh hình lập phương: 64 x 4 = 256 (cm2)

Đáp số: 256cm.

8cm

4cm

Diện tích một mặt của hình lập phương:

4 x 4 = 16 (cm) Diện tích xung quanh hình lập phương: 16 x 4 = 64 (cm°)

Đáp số: 64cm”. b) Diện tích xung quanh của hình thứ nhất gấp số lần hình thứ hai là: 256 : 64 = 4 (lần) Ngày 1 Đáp số: 4 lần.

Bài 107. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương
Đánh giá bài viết