Bài 22: Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa của quang hợp – Giải bài tập sinh học 6

On

Bài 22. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC ĐIỀU KIỆN BÊN NGOÀI ĐẾN QUANG HỢP, Ý NGHĨA CỦA QUANG HỢP A – CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP Câu 1. Nêu những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến quang hợp. Câu 2. Vì sao…