Phần 2 Đề 20: Kể lại một câu chuyện về tấm gương vượt khó trong học tập được viết trên báo chí.

On

DÀN BÀI (Trên giảng đường đại học) A. Mở bài – Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, trên giảng đường Khoa Công nghệ thông tin có một thầy giáo mà sinh viên nào cũng khâm phục – thầy Nguyễn Việt Anh….