ĐỀ 45: “Bạn có yêu đời không? Vậy đừng phung phí thời gian và chất liệu cuộc sống làm bằng thời gian” (Phrăng-klanh). Có đúng như vậy không?

On

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI Trọng tâm của đề giải thích: Vì sao phải biết quý thời gian, lí lẽ chính phải làm rõ đã được gợi ra trong đề, đó là thời gian làm nên chất liệu cuộc sống. Câu hỏi “Bạn…