Bài 34 (tr. 77 SGK)

Đề bài

Tính giá trị của biểu thức:

a) , biết ;                             

b) , biết .

Hướng dẫn:

Thay giá trị của x hoặc y vào biểu thức rồi tính giá trị của biểu thức.

Giải:

a) Thay x = -4 vào biểu thức, ta được:

x + (- 16) = (- 4) + (-16) = – 20

 

b) Thay y = 2 vào biểu thức, ta được:

(- 102) + y = (- 102) + 2 = – 100.

Giaibai5s.com

Bài 34 (trang 77 sgk Toán 6 tập 1)
Đánh giá bài viết