Bài 97 (trang 95 sgk Toán 6 tập 1)

On

Bài 97 (tr. 95 SGK) Đề bài So sánh: a) (−16) . 1253 . (−8) . (−4) . (−3) với 0; b) 13 . (−24) . (−15) . (−8) . 4 với 0. Hướng dẫn: Sử dụng tính chất: Tích một số chẵn thừa số nguyên âm sẽ mang dấu “+”. Tích một số lẻ thừa số nguyên âm sẽ mang dấu…