Bài 111: Tìm một thừa số của phép nhân
Bài 111: Tìm một thừa số của phép nhân

Bài 111 TÌM MỘT THỪA số CỦA PHÉP NH N
X = 4
I. GHI NHỚ
1. Muốn tìm một thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia. 2. Tìm thừa số x chưa biết: x x 2 = 8
3 x x = 15 X = 8:2
x = 15:3
x = 5 II. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. Tính nhẩm: 2 x 4 =
3 x 4 =
3 x 1 = 8:2= 12: 3 =
3:3 = 8:4= 12 : 4 =
3:1 =
Giải 2 x 4 = 8 3 x 4 = 12
3×1 = 3 8:2 = 4 12:3 = 4
3:3 = 1 8:4 = 2 12 : 4 = 3
3:1 = 3 2. Tìm x (theo mẫu): x x 2 = 10
b) x x3 = 12;
c) 3 * X = 21. x = 10 : 2 x = 5
a)
1
Giải
b) x x 3 = 12
X = 12:3
X = 4 3. Timy
a) y x 2 = 8;
c) 3 x x = 21
x = 21:3 x = 7
c) 2 x y = 20.
a) y x 2 = 8;
y = 8:2 y = 4
b) y + 3 = 15;
Giải b) y x3 = 15;
y = 15:3 y = 5
c) 2 x y = 20
y = 20 : 2 y = 10
4. Có 20 học sinh ngồi học, mỗi bàn có 2 học sinh. Hỏi có tất cả bao nhiêu bàn học?
Giải Số bàn học là: 20:2 = 10 (bàn)
Đáp số: 10 bàn học
III. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 1. Tim x: a) x x 4 = 20
b) 2 x x = 16 c) x x 5 = 40
d) 3 x x = 12 2. May mỗi bộ quần áo hết 3m vải. Hỏi mảnh vải dài 21m thì may được mấy bộ quần áo?
Đáp số: 7 bộ GIẢI BÀI 5s

36 – Giải bài tập toán 2 – Tập 2
GIẢI BÀI 5s www.giaibai5s.com

Bài 111: Tìm một thừa số của phép nhân
Đánh giá bài viết