Nguồn website giaibai5s.com

  1. Tính giá trị của biểu thức: : a) (10728 + 11605) x 2 = 22333 x 2

= 44666 b) (45728 – 24811) * 4 = 20917 x 4

= 83668 c) 40435 – 32528 : 4 = 40435 – 8132

= 32303 d) 82915 – 15283 x 3 = 82915 – 45849

= 37066 2. Năm 2013 có 365 ngày. Hỏi năm đó có bao nhiêu tuần lễ và mấy ngày ?

Bài giải . 1 tuần = 7 ngày Số tuần lễ có trong một năm là:. 365:7 = 52 (tuần) dư 1 ngày

| Đáp số: 52 tuần dư 1 ngày 3. Có 16 560 viên gạch xếp đều lên 8 xe tải. Hỏi 3 xe đó chở được bao

nhiêu viên gạch ? Tóm tắt

Bài giải 8 xe: 16 560 viên gạch Một xe chở được số viên gạch là: , 3 xe: … viên gạch ? . |

16560 : 8 = 2070 (viên) Ba xe chở được số viên gạch là: 2070 x 3 = 6210 (viên)

Đáp số: 6210 viên 4. Một hình vuông có chu vi 3dm 2cm. Hỏi hình vuông đó có diện tích là bao nhiêu xăng-ti-mét vuông ? Tóm tắt

Bài giải

3dm 2cm = 32cm Cạnh hình vuông là:

32 : 4 = 8 (cm)

Diện tích hình vuông là: :Chu vi = 3dm 2cm

8 x 8 = 64 (cm)

Đáp số: 64cm?

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 2-Bài 156. Luyện tập chung Các phép tính số có năm chữ số
Đánh giá bài viết
News Reporter