Nguồn website giaibai5s.com

  1. Cứ 10 học sinh thì phần đều vào 5 bàn học. Hỏi có 36 học sinh cũng

phân như thế thì cần bao nhiêu bàn học ? Tóm tắt

. Bài giải 10 học sinh: 5 bàn | Số học sinh có trong một bàn là: . 36 học sinh: … bàn ? . 10 : 5 = 2 (học sinh)

Số bàn học có 36 học sinh thì cần: 36 : 2 = 18 (bàn)

Đáp số: 18 (bàn)

  1. Người bán hàng tính rằng cứ 60 cái cốc thì xếp đều vào 10 bàn. Hỏi

có 78 cái cốc thì xếp đều vào bao nhiêu bàn như thế ?

Tóm tắt 60 cái cốc: 10 bàn 78 cái cốc: … bàn ?

Bài giải Số cốc xếp trong một bàn là: .

60 : 10 = 6 (cốc) Số bàn cần để xếp 78 cái cốc là: | 78 :6 = 13 (bàn)

| Đáp số: 13 bàn

  1. Nối mỗi biểu thức với giá trị của biểu thức đó (theo mẫu):

( 48: 6:2

18: 6:2

(0:6 *2

40 : 5 x 2

(20 x 4 : 2

(20 x 4 : 2

.

.

( 18:3 2

(18:30D

(9:630

36: 6:2

15 x 3 x 2

15×333

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 2-Bài 154. Luyện tập Bài toán liên quan đến rút về đơn vị
Đánh giá bài viết
News Reporter