Nguồn website giaibai5s.com

  1. (Số 1?
  2. a) 50 000 ; 60 000 ; 70 000 ; 80 000 ; 90 000 ; 100 000. b) 17 000 ; 18 000 ; 19 000 ; 20 000 ; 21 000 ; 22 000. c) 16 500 ; 16 600 ; 16 700 ; 16 800 ; 16 900 ; 17 000. d) 23 475 ; 23 476 ; 23 477 ; 23 478 ; 23 479 ; 23 480.
  3. Viết tiếp số thích hợp vào dưới mỗi vạch của tia số:

50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000 8. Một nhà thi đấu có 8000 chỗ ngồi, đã có 6000 người đến xem trận đấu. Hỏi còn bao nhiêu chỗ chưa có người ngồi?

Bài giải | Số chỗ ngồi chưa có người ngồi là: 8000 – 6000 = 2000 (chỗ ngồi)

| Đáp số: 2000 chỗ ngồi

  1. Số 1?

| Số liền trước

31 653

Số đã cho 31 654

Số liền sau

31 655

23 788

23 789

23 790

40 106

40 107

40 108

62 179

62 180

62 181

75 698

75 699 99 999

75 700 100 000

99 998

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 2-Bài 131. Số 100 000 – luyện tập
Đánh giá bài viết