Nguồn website giaibai5s.com

v

>

7

11

? a) 2543 < 2549

7000 > 6999 4271 = 4271

26 513 < 26 517 100 000 > 99 999.. 99 999 > 9999

50

|

  1. b) 27 000 < 30 000

86 005 < 86 050 8000 9000 – 2000 72 100 > 72 099

43 000 = 42 000 + 1000 23 400 = 23 000 + 400 2. a) Khoanh vào số lớn nhất:

54 937; 73 945; 39 899 ; 73 €54) b) Khoanh vào số bé nhất:

65 048; 80 045 ; 50 846; (48 650) 3. a) Các số 20 630 ; 60 302 ; 30 026 ; 36 200 viết theo thứ tự từ bé

đến lớn là: 20 630 ; 30 026 ; 36 200 ; 60 302. b) Các số 47 563 ; 36 574 ; 35 647 ; 65 347 viết theo thứ tự từ lớn

đến bé là: 65 347 ; 47 563 ; 36 574 ; 35 647. 4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Số lớn nhất trong các số 49 376 ; 49 736 ; 38 999 ; 48 987 là: A. 49 376

(B.) 49 736 C. 38 999

  1. 48 987
Giải vở bài tập Toán 3 Tập 2-Bài 132. So sánh các số trong phạm vi 100 000
Đánh giá bài viết
News Reporter