Nguồn website giaibai5s.com

  1. Dưới đây là bảng thống kê số học sinh của một trường tiểu học:

Khối | Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Số học sinh | 140 | 200 | 190 | 240 | 160

  1. a) Hãy viết chữ hoặc số thích hợp vào chỗ chấm:

Khối Một có 140 học sinh ; khối Năm có 160 học sinh. b) Khối Hại có ít hơn khối Bốn là 40 học sinh. 2. Dưới đây là bảng thống kê số gạo nếp và gạo tẻ của một cửa hàng bán được trong ba ngày: Y Ngày Thứ nhất Thứ hai

Thứ ba Gạo

3800kg 2500kg 4800kg Nếp 1200kg 1800kg | 1500kg

Dựa vào bảng trên, hãy viết số thích hợp vào chỗ chấm: a) Ngày thứ nhất bán được 3800kg gạo tẻ và 1200kg gạo nếp. b) Ngày thứ hai bán được tất cả 4300kg gạo tẻ và gạo nếp. c) Ngày thứ ba bán được nhiều hơn ngày thứ hai 2300kg gạo tẻ và | ít hơn ngày thứ hai 300kg gạo nếp.

  1. Số điểm 10 của lớp 3A đạt được trong bốn tháng như sau:

Tháng 9 : 185 điểm Tháng 10 : 203 điểm Tháng 11 : 190 điểm

Tháng 12 :170 điểm . Hãy viết số thích hợp vào ô trống: Tháng | 9 | 10 Số điểm 10 185

203.

|

11

12

190

170

43

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 2-Bài 125. Làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo)
Đánh giá bài viết
News Reporter