Nguồn website giaibai5s.com

  1. Người ta lần lượt cân 4 con vật nuôi trong gia đình: vịt, gà, ngỗng

và lợn, được dãy số liệu tương ứng sau: 2kg ; 1kg ; 5kg ; 75kg. – Dựa vào dãy số liệu trên, hãy viết tiếp vào chỗ chấm: a) Con lợn cân nặng 75kg b) Con vịt cân nặng 2kg . c) Con ngỗng cân nặng 5kg d) Con gà cân nặng 1kg e) Con ngỗng cân nặng hơn con gà là 4kg g) Con vật cân nặng nhất là con lợn . h) Con vật nhẹ nhất là con gà

  1. i) Cả 4 con cân nặng là 83kg 2. Cho dãy số: 110 ; 220 ; 330 ; 440 ; 550 ; 660 ; 770 ; 880 ; 990. Hãy

khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng: a) Dãy số trên có tất cả bao nhiêu số ? A. 10 số B. 27 số C09 số

  1. 881 số | b) Số thứ tám trong dãy số là số nào: A. 3 B. 8
  2. 220 D.880 3. Số lít dầu đựng trong mỗi thùng được cho dưới đây:

Thùng 1: 195L Thùng 2: 120l Thùng 3: 200l Thùng 4: 501 a) Dãy số lít dầu đựng trong 4 thùng trên viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: 50 lít (thùng 4), 120 lít (thùng 2), 195 lít (thùng 1), 200 lít (thùng 3). b) Dựa vào dãy vừa viết, hãy viết số thích hợp vào chỗ chấm: + Thùng 1 ứng với số thứ 3 trong dãy. + Thùng ứng với số thứ nhất trong dãy là thùng 4 (50 lít).

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 2-Bài 124. Làm quen với thống kê số liệu
Đánh giá bài viết
News Reporter