Nguồn website giaibai5s.com

  1. Tính giá trị của biểu thức: a) 90 – (30 – 20)= 90 – 10

. = 80 90 – 30 – 20 = 60 – 20

= 40 c) 135 – (30 + 5)= 135 – 35

. = 100 135 – 30 – 5 = 105 – 5

= 100 2. Tính giá trị của biểu thức: a) (370 + 12) : 2 = 382 : 2

= 191

  1. b) 100 – (60 + 10) = 100 – 70

= 30 100 – 60 + 10 = 40 + 10

= 50 d) 70 + (40 – 10) = 70 + 30

= 100 70+ 40 – 10 = 110 – 10

= 100

  1. b) (231 – 100) x 2 = 131 x 2

= 262

231 – 100 x 2 = 231 – 200

.

.

= 31.

370 + 12:2 = 370 + 6

= 376 c) 14 x 6 : 2 = 84 : 2 : . .. = 42

14 6: 2) = 14 x 3 .:

= 42 3. [Số ?

:

  1. d) 900 – 200 – 100= 700 – 100

. = 600 900 – (200 – 100) = 900 – 100

= 800

.

Giá trị của biểu thức

| Biểu thức (40 – 20): 5 63: (3 x 3)

80

48:(8 : 2)

48:2:2 (50 + 5): 5

11 (17 + 3) x 4 4. Có 88 bạn được chia thành 2 đội, mỗi đội xếp đều thành 4 hàng.

Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu bạn ? (Giải bằng hai cách). Cách 1:

– Cách 2: Mỗi đội có số bạn là:

Số hàng có trong hai đội là: 88 : 2 = 44 (bạn)

4 x 2 = 8 (hàng) Mỗi hàng có số bạn là: | Số bạn xếp trong mỗi hàng là: 44 : 4 = 11 (bạn) . 88 : 8 = 11 (bạn) Đáp số: 11 bạn

| Đáp số: 11 bạn

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 1-Bài 79. Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)
Đánh giá bài viết
News Reporter