Nguồn website giaibai5s.com

  1. Tính giá trị của biểu thức: a) 172 + 10 × 2 = 172 + 20 b) 10 x 2 + 300 = 20 + 300 = 192

= 320 C) 69 – 54 : 6 = 69 – 9

  1. d) 900 + 9 10 = 900 + 90 = 60

= 990 e) 20 x 6 + 70 = 120 + 70 g) 72 + 300 × 3 = 72 + 900 = 190

= 972 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S: a) 86 – 16 = 70

  1. b) 23 x 2 – 1= 23 S c) 250 : 5 + 5 = 25 S d) 40 + 80 : 4 = 30 S e) 80 +4 : 2 = 42 S g) 70 + 30 : 2 = 50 S
  2. h) 90 + 30 x 3 = 180 Đ | i) 70 + 30 : 2 = 85 Đ 3. Có 24 bạn nam và 21 bạn nữ, các bạn đứng xếp thành 5 hàng đều

nhau. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu bạn ? Tóm tắt

Bài giải 24 + 21 bạn Tổng số bạn nam và nữ là: 5 hàng: —-

24 + 21 = 45 (bạn) ? ban 1 hàng: 1

Số bạn có trong một hàng là: | 45 : 5 = 9 (bạn)

Đáp số: 9 bạn

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 1-Bài 77. Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)
Đánh giá bài viết