Nguồn website giaibai5s.com

  1. Tính nhẩm:

48 : 6 = 8 42:6 = 7 6:6 = 1 24 : 6 = 4 36 : 6 = 6 :30 : 6 = 5

12 : 6 = 2 : 54 : 6 = 9 60 : 6 = 10 2. Viết số thích hợp vào ô trống:

18 : 6 = 3 18: 3 = 6 18:2 = 9

@19-54:6-8 646-39 :6-6

*4-24:6-

24

:

  1. Có 30l dầu lạc, đựng đều vào 6 can. Hỏi mỗi can có bao nhiêu lít dầu

lạc ? Tóm tắt

Bài giải ? lít

Số lít dầu có trong mỗi can là: 1 can:KA 30 lít

30 : 6 = 5 (lít) 6 can:reco—

Đáp số: 5 lít 4. Tô màu : mỗi hình sau:

au:

6

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 1-Bài 23. Luyện tập Bảng chia 6
Đánh giá bài viết
News Reporter