Nguồn website giaibai5s.com

  1. Tính nhẩm: a) 3000 + 5000 = 8000

7000 + 2000 = 9000 5000 + 5000 = 10000

6000 + 1000 = 7000 4000 + 4000 = 8000

2000 + 8000 = 10000. b) 2000 + 700 = 2700

8000 + 500 = 8500 100 + 1000 = 1100

5000 + 300 = 5300 6000 + 600 = 6600

400 + 6000 = 6400 2. Đặt tính rồi tính: 3528 5369

2805 . . 736 1954

1917 5482 7286 3590

1094 8. Đội Một hái được 410kg cam, đội Hai hái được nhiều gấp đôi đội

Một. Hỏi cả hai đội hái được bao nhiêu ki-lô-gam cam ? Tóm tắt

Bài giải 410kg

Đội Hai hái được số cam là: Đội Một: 1 ,

. 410 x 2 = 820 (kg)

}? kg Cả hai đội hái được là: . Đội Hai: — –

410 + 820 = 1230 (kg) .

Đáp số: 1230kg 4. a) Vẽ đoạn thẳng AB dài 10cm. A

: 10cm

H

?kg

2 ks

  1. b) Dùng thước có vạch chia thành từng xăng-ti-mét để xác định trung điểm M của đoạn thẳng AB.

.

Α

M

B

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 2-Bài 98. Luyện tập Phép cộng các số trong phạm vi 10 000
Đánh giá bài viết
News Reporter